ضرورت استفاده از کمربند ایمنی و طناب نجات در پروژه های کار در ارتفاع

ضرورت استفاده از کمربند ایمنی و طناب نجات در پروژه های کار در ارتفاع

اهمیت و ضرورت استفاده از کمربند ایمنی کارگران ساختمانی، مقنی ها، کارگران برق و مخابرات در روی تیرهای خطوط هوایی و غیره به منظور جلوگیری...

ادامه مطلب