خطرهای مکانیکی، خطرهای شیمیایی و خطرهای گرمایی و سرمایی که موجب آسیب به پای کارگران می گردد

خطرهای مکانیکی، خطرهای شیمیایی و خطرهای گرمایی و سرمایی که موجب آسیب به پای کارگران می گردد

کارگرانی که موقع کار پاهایشان با مواد اسیدی و قلیائی تماس دارند، در رطوبت کار می کنند، در معرض سقوط اجسام سنگین قرار دارند، خطر برق گرف...

ادامه مطلب