مسئولیت ها و نقش های جدید ناشی از تغییر فرآیندهای عملیات و الزام های فنی

مسئولیت ها و نقش های جدید ناشی از تغییر فرآیندهای عملیات و الزام های فنی

رشد واحدهای صنعتی پتروشیمی مسئولیت اصلی را در تغییرات فرآیندهای عملیات و الزام های فنی سبب شده است. هم چنان که واحدهای پیچیده پتروشیمی ...

ادامه مطلب