لباس کار

فرهنگ پوشش لباس کار

فرهنگ پوشش لباس کار

فرهنگ پوشش لباس کار در هر کشور و هر منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای می‌تواند متفاوت باشد.بنابراین جدای این که دوخت لباس محل کار بایستی چگونه باشد، بایستی این نکته را نیز در نظر داشت که میزان فرهنگ و همین طور بومی بودن که در استفاده از لباس کار وجود دارد به چه شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌باشد.

برخی از تولیدی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها فرایند کاری خود را به کشور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر نیز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌رسانند و این موضوع باعث‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود که دقت بیشتری در دوخت لباس محل کار داشته باشند؛ زیرا فرهنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های که در هر کشور وجود دارد به شدت متفاوت است و بایستی دقت کرد که با توجه به میزان سلیقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که برای آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وجود دارد نسبت به یونیفرم کار و تولید آن اقداماتی را انجام داد.

فرهنگ پوشش لباس کار در مشاغل مختلف

تاثیر محیط کار بر روی لباس کار بسیار زیاد است، لباس محل کار بایستی تنوع زیادی داشته باشد؛ زیرا مشاغلی که در آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از لباس کار بهره برده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود دارای قسمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متفاوت و همین طور بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خاص به خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌باشد.

ممکن است لباس کار تنها برای کارگران تولید نشود و بخش عظیمی از آن برای کارمندان نیز باشد که طراحی خاص و منحصر به فردی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌طلبد تا این که بتوان از این لباس کار برای حرفه مورد نظر نیز بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مند شد.

در هر صورت قابلیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیادی برای لباس محل کار وجود دارد که‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌توان از آن به بهترین حالت ممکن استفاده کرد و این مورد بسیار ارزشمند است و بایستی بهره بری درست و کامل را به وجود آورد.

لباس کار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌توانند اشکال متفاوتی به خود داشته باشند شامل موارد زیر:

لباس کار ایمنی

لباس کار پرسنلی

لباس کار مدیریت

در بیشتر موارد برای بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مندی از لباس ایمنی، نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که وجود دارد این گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌باشد که بیشتر افرادی که کار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سخت را انجام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌دهند و همین طور این که دارای فرایند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دشواری و سخت می‌باشند که در بیشتر موارد با دستگاه نیز فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود را انجام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌دهند بایستی بتوانند از لباس ایمنی کار استفاده کنند.

با این حال شرایط و ضوابط خاصی برای لباس کار ایمنی وجود دارد که در رابطه با هر حرفه ایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌تواند تفاوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خاص به خود را نیز داشته باشد.

بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مندی از لباس پرسنلی

در ادارات و سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بیشتر برای کارمندان خود از لباس پرسنلی استفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود که اینگونه از لباس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌توانند گزینه عالی باشند تا بتوان از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای بهتر جلوه دادن فرایند کاری نیز استفاده کرد.

بنابراین تنها ایمنی و استاندارد در کار نیست که منجر به این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود که از لباس محل کار بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مند شد؛ زیرا گزینه های دیگری نیز وجود دارد که یکی از آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نظم سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌باشد که کارگران و کارمندان آن بایستی با توجه به پوششی که دارند به شکل منظم و یکدست باشند و ترتیب خوبی را برای سازمان به دست بیاورند.

یکدست و یک شکل بودن انسجام خوبی را برای ادارات و سازمان هایی که از نظر کاری نیز دارای اهمیت بالایی در سطح جامعه هستند را به وجود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌آورد.

برخی از حرفه ها هستند که به میزان قابل توجهی دارای وجه اجتماعی بالایی در بین افراد هستند اما بایستی توجه کرد که لباس کار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که برای آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به کار برده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود و از دسته لباس کار نیز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌باشد به شدت خاص است و نسبت به سایر فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و کار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که از لباس محل کار بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌برند می‌تواند متفاوت باشد.

لباس کار مدیریت

در بیشتر موارد برای بخش مدیریت از لباس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خاص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر و رسمی تری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و بهره برده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که دارای دوخت منحصر به فردی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و خاص می‌باشد. در این رابطه بایستی گفت که هر چه بتوان از این لباس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به شکل هدفمند و درستی استفاده کرد قابلیت بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مندی از آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز بیشتر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌باشد.

لباس کار مدیریت بایستی به صورتی دوخته شود که راحتی در آن مشهود نباشد؛ زیرا باعث‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود که حالت رسمی بودن آن از بین برود اما نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که وجود دارد در عین رسمی بودن آن باید میزان راحتی را نیز به آن اختصاص داد به شکلی که تنها فرد در هنگام پوشیدن بتواند در آن را احساس کند.

در این صورت است که لباس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رسمی نیز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌توانند گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های راحتی را در خودشان داشته باشند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در اصل مطلبی که بایستی به آن دقت داشت این گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌باشد که لباس کار رسمی و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ غیر رسمی دارای پارچه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ های متفاوت و همین طور رنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که برای آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در نظر گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود نیز به شکل خاص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌باشد که بایستی از آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها استفاده کرد.

در هر صورت لباس محل کار در هر موقعیتی که به کار برده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود دارای ارزش بالایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌باشد و باعث‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود که افراد بتوانند از این روند برای بهتر شدن فرایند حرفه ایی خود نیز استفاده کنند.

در این مقاله

فرهنگ پوشش لباس کار

است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *